Yu Xiaoshe
Secretary of the Party Committee

Zhou Chuangbing
Deputy Secretary of the Party Committee &President

Chen Yeguang
Managing Vice-President

Li Deping
Deputy Secretary of the Party Committee

Jiang Fengyi
Member of the Party Committee
&Vice-President

Deng Xiaohua
Member of the Party Committee
&Vice-President

Wan Jifeng
Member of the Party Committee
&Secretary of the Disciplinary Committee
&Vice-President

Liu Chengmei
Member of the Party Committee
&Vice-President

Liu Yaobin
Member of the Party Committee
&Vice-President

Ge Gang
Member of the Party Committee
&Vice-President

Huang Xijia
Director of Institute of Jiangxi Development Studies