HONORED PRESIDENT Pan Jiluan Chairs of the University Council Hu Yongxin
President Zhou Chuangbing Vice-Chair of the University Council Xu Qiuzhen
Vice-President Huang Yun, Zhu Youlin, Jiang Fengyi, Xin Hongbo, Li Baoming, Deng Xiaojhua, Zhu Xiaoli